Garantievoorwaarden

De basis voor garantie is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot levering aan consumenten. De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet.

Rolluiken geeft u vijf jaar garantie op het huismerk rolluik en tien jaar garantie op de premium rolluiken. Rolluikenfabriek.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de geleverde artikelen, overeenkomstig de gepubliceerde specificaties. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Bij gegronde klachten binnen de garantietermijn worden voor de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft kosteloos nieuwe onderdelen toegestuurd nadat wij de defecte hebben ontvangen.

Garantie is van toepassing bij gebruik onder normale omstandigheden.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

  • beschadiging door opzet of door nalatigheid;
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • normale slijtage;
  • beschadiging door het niet of niet-juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing / montage instructie;
  • een van buiten komend onheil zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  • Rolluikenfabriek.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld tot onderzoek van de klacht.